Back

Vinayaka Chaturthi Festival - 17 Sep 2015

Sri Swamiji Audio Message
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
Pujya Sri Swamiji performing milk Abhisheka to Sri Kshipra Ganapati
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Vinayaka Chaturthi Festival in Vijayawada
 
Back